Onze visie op opvoeden

Er zijn verschillende opvattingen over opvoeden. De ene blikrichting sluit de andere niet per definitie uit. Het is belangrijk om met elkaar van gedachte te wisselen, wanneer het over opvoeden gaat.

Zolang respect voor het welbevinden van kinderen, samengaat met respect voor elkaars opvoedvisie, dan heerst openheid met de ruimte om te blijven leren van elkaar. Nieuwe inzichten zijn niet alleen interessant en leerzaam, maar ook zinvol, en zelfs noodzakelijk.

De ouders / verzorgers zijn de eerst verantwoordelijken in de opvoeding van kinderen. Zij creëren de primaire opvoedingsomgeving rondom hun kind(eren). Zij maken bijvoorbeeld de keuze, hun kind naar JSA te brengen. Vanuit die keuze maken deze kinderen ook kennis met onze opvoedingsomgeving.

De taak die wij als kinderdagverblijf t.a.v. opvoeding hebben, is aanvullend op de opvoedsituatie thuis; deze taak nemen wij zeer serieus.

Opvoeden betekent uw kind te ondersteunen, op respectvolle wijze, bij het ontwikkelen van vaardigheden. Wij creëren een klimaat dat ontwikkeling bevordert. Uw kind wordt zodanig omhuld, dat er optimale kansen worden geboden voor een gezond groeiproces. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelingsbehoefte van elk kind.

Een veilig, warm, liefdevol klimaat biedt een optimale basis voor het welzijn van elk kind. Rust, regelmaat, ritme en voorspelbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor een goede groepssfeer. Daarbinnen hebben kinderen de ruimte zich individueel te ontwikkelen en te ontplooien naar eigen vermogen. Wij bieden uw kind een gezond opvoedingsklimaat, zodat de kinderen zich veilig en welkom voelen.

Medewerkers krijgen jaarlijks trainingen aangeboden t.b.v. onderbouwing van hun kennis van opvoeden, zowel in groepsverband, als ook individueel.