Onze ontwikkelingsvisie

Op weg naar de volwassenheid bewandelt ieder kind een traject van zelfontplooiing. Maar hoe ontstaat er ruimte om tot ontplooiing van eigen (verborgen) talenten te komen?

Je zou kortweg kunnen stellen dat de 4 opvoeddoelen, net als de 4 stoelpoten van een stoel, voor elk kind een stevige uitgangsbasis en ontwikkelingsgrond, kunnen bieden, wanneer de opvoeders zich hiervan doordrongen weten en deze basis ook aanbieden.
De 4 opvoeddoelen kortweg:

– Veiligheid en geborgenheid bieden
– Ondersteuning bieden bij de persoonlijke ontwikkeling (motorisch, cognitief, creatief, taal)
– Ondersteuning bieden bij de sociale ontwikkeling
– Overbrengen van waarden en normen

Wanneer aan bovengenoemde wordt voldaan, kunnen kinderen tot plezierig spelen komen.
Spelen neemt in het leven van kinderen een zeer belangrijke plaats in. Niet alleen omdat het heel leuk is, maar ook omdat het een manier is om de wereld te ontdekken en ermee te leren omgaan; hiermee wordt spelen: spelend leren. Leren via muziek, creativiteit en bouwen, waarbij alle zintuigen gevoed worden.
De intrinsieke wens tot het willen leren kennen en ontdekken van de wereld wordt wakker geschud; dat is waar wij graag voor staan.

Wij achten het mede onze taak, en verantwoordelijkheid, om dit proces naar beste weten, zo goed mogelijk, te volgen en te ondersteunen. Omstandigheden van het leven, zoals ervaringen thuis, in de buurt, maar ook op het kinderdagverblijf hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van uw kind. En niet te vergeten de eigen vermogens die aanvankelijk in de kiem meegenomen worden.

Voor optimale zelfontplooiing van elk kind is het van belang dat ook wij, naast u als ouder / opvoeder, een duidelijke pedagogische begeleiding inzetten. Ons idee is niet enkel in de onmisbare basisbehoeften te voorzien, maar ook actief betrokken te zijn bij elke ontwikkeling-stap van uw kind, en daarop in te spelen, zowel individueel als in groepsverband.

Pedagogische medewerkers hebben de belangrijke taak om bevindingen over uw kind(eren), opgedaan gedurende de dag, met u te delen. We houden persoonlijke fotoboekjes bij; daarnaast krijgt u de dagelijkse overdracht aan het eind van de dag.
Wederzijdse overdracht van informatie is een belangrijke sleutel, om het welbevinden van de kinderen mede te peilen en te optimaliseren. ´s Ochtends bij binnenkomst, en aan het einde van de middag wanneer uw kind door u wordt opgehaald, vindt in ieder geval een korte overdracht plaats. Van ´koetjes & kalfjes´ tot uitgelichte onderwerpen en/of leuke wetenswaardigheden; wellicht een ontwikkelingspunt om samen met uw kind aan te werken.