Afgelopen woensdag 12 april vond de dag van de Voorschool plaats.

Ook JSA-Bilderdijkstraat 120 informeerde geïnteresseerde ouders, ter plaatse, over hoe de voorschool werkt.

Ouders weten vaak niet dat hun kind v.a. 2,5 jaar recht zou kunnen hebben op een vve-indicatie. Een vve-indicatie biedt de ouder 12 uur gratis opvang per week (en in de toekomst wellicht 15 uur per week). Een indicatie wordt afgegeven door de consultatiebureau-arts die mogelijk zorgen heeft over de taalspraakontwikkeling van een kind.

Goed nieuws!
Junior Service Amsterdam, locatie Bilderdijkstraat, heeft toestemming gekregen om vve te mogen aanbieden, sinds oktober 2016.

vve staat voor voor-en vroegschoolse educatie, oorspronkelijk bedoeld voor kinderen met (de kans op) een taalachterstand. Inmiddels is men het erover eens dat vve ten bate van elk kind is (ongeacht de voorgeschiedenis/ontwikkelingsniveau/opleidingsniveau ouders)

Heden 2017 bieden wij onze JSA-kinderen wederom het verkeersproject ‘Jongleren’ aan; 2,5 jaar geleden was dit ook een groot succes, vooral door de betrokkenheid van de ouders, die nieuwe inzichten verwierven (zo werd ons door de ouders teruggekoppeld). Terugblik op het verkeersproject vindt plaats op de te organiseren ouderavonden, met foto-en filmmateriaal.

Dit initiatief is van de gemeente Amsterdam. Het doel is kinderen al iets te leren van de regels en de gevaren in het verkeer. Tevens de ouders ervan te doordringen dat kinderen tot 4 jaar nog niet het zicht of bewustzijn hebben om actief zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

Klik hier voor een foto impressie op JSA1 en JSA2

BHV-traing met kinder EHBO
Jaarlijks doen alle medewerkers en directie de BHV-training, zodat we adequaat kunnen handelen bij onvoorziene omstandigheden, waarbij primair eerste hulp en inzicht vereist is. Hiermee voldoen we heden aan de wet IKK, die stelt dat er altijd minimaal één gecertificeerde medewerker op locatie aanwezig moet zijn. Wij voldoen volgens het zgn. ‘Oranje-certificaat’.

Zowel het oefenen met het verlenen van eerste hulp, als ook het blussen van brandjes, waren onderdeel van de trainingsdag.

De volgende aspecten passeerden o.a. de revue; hoe te handelen bij:

 • Hersenschudding
 • Bewusteloosheid
 • Shock
 • Flauwte
 • Onderkoeling
 • Koorts/koortsstuip
 • Verslikking
 • Reanimatie
 • Bijensteken
 • Allergieën

Aan de orde kwamen vragen als:

 • Welke omstandigheden vragen om onmiddellijk bellen van 1-2-2?
 • Notenallergie, anafylactische shock en gebruik Epi-pen
 • Hoe komt het dat kinderen zelden een botbreuk oplopen?
 • Hoe moeten we kinderen beademen en reanimeren?
 • Hoe komt het dat (jonge) kinderen soms enorm fluctueren met hun temperatuur?
 • Zetpil en effect op de lichaamstemperatuur van een kind?

Voor een foto impressie klik hier